İnsan Kaynakları Birimi
07 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz Poliklinik Giriş kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çal
ışanları:

Akif UYSAL - Hizmetli


İletişim :

0 364 381 30 27 /1039

Görev ve Sorumluluklar:

Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yaz
ışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

Personele verilecek yetkilendirme , görevlendirme evrak ve formlar
ını üst kurumlara gönderir.Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.