Klinik Hakkında
05 Nisan 2023

 Acil servis
Bize Ulaşmak İçin :
Hasta Kayıt Danışma : 364 381 30 27-44 49 - Dahili : 1092
Yatak Sayısı: Acil Müşahede Odasında 12 yatak bulunmaktadır.
Seviye 1. Basamak Acil Servis
Ambulans Sayısı:
2 Nakil Ambulans
Bulunduğu Kat : A Blok Zemin Kat

                Hizmetlerimiz

 • Basit Cerrahi Müdahale Odası
 • Radyoloji Hizmetleri
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Alçı – atel
 • Pansuman
 • Enjeksiyon

                              
Hastanemizde 24 saat 112 İle Entegre Acil Sağlık Hizmetleri Verilmektedir.ACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ  

Acil sağlık hizmetleri birimi;  hasta karşılama-danışma, hasta kayıt, hasta muayene odası, resüsitasyon odası, müşahede odası,  küçük müdahale/aşı/pansuman odası, bekleme alanı, görevli hekim, hemşire ve diğer yardımcı personel odalarından oluşur.

ACİL SERVİSE HASTA KABUL SÜREÇLERİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME

 • Acile başvuran hasta ve yakınlarının karşılanması, yönlendirilmesi gerekirse refakat edilmesi hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi tarafından yapılır. Hasta karşılama-danışma görevlileri yılda en az bir kez olmak üzere, kişilerarası iletişim, etik, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnuniyeti eğitimlerini almaktadırlar.

  ACİL POLİKLİNİK HASTA KABULÜ

 • Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ ne ambulans, 112 ve sedye ile gelen hastalar doğrudan acil müşahede odasına alınır. Durumu kritik olup hayati tehlikesi bulunanlar ise resüsitasyon odasına alınır.
 • Doktor tarafından tıbbi yönden değerlendirilen hastaların gerekli acil işlemleri başlatılır. HBYS’ ye kaydı yapılarak barkotları hasta kayıt memuru tarafından çıkarılır. Yakınları olmayan hastaların işlemleri acil personeli tarafından yürütülür.
 • Acil polikliniğinde muayeneleri yapılan hastaların reçeteleri verilir.
 • Acil Müşahede odasına yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleleri başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu ayaktan tedavi kararı verilen hastaların tedavisi düzenlenerek taburcu edilir.
 • Acil müşahede odasına yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleler başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu müşahedeye yatış kararı verilen hastalara beyaz renkli (Alerjisi olan hastalar için kırmızı renkli) kimlik tanımlayıcı takılarak hastalar müşahedeye alınır.
 • Tıbbi durumlarına göre hastalar uzman hekime danışılarak servise veya yoğun bakıma yatırılır. Hastanede boş yatak olmadığı takdirde 112 koordinasyonu ile hasta diğer sağlık kurumlarına sevk edilir.
 • Acile müracaat eden travma ve adli vaka kapsamındaki hastalar için Genel Adli Muayene Raporu hastanın doktoru tarafından doldurulup kaşelenir ve imzalanır. Adli vaka kapsamındaki hastalar için, polis haberdar edilir. Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş sebebi bilgisayardaki adli vaka bölümüne kaydedilir. Adli vaka dosyası oluşturularak arşivlenir. Raporun bir nüshası polisine teslim edilir.

  HASTANIN KAYIT İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA

 • Acil Sağlık Hizmetler Birimi’ne başvuran tüm hastalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir. Birime 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için acil servis hazırlanarak, ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahale yapılır ve hastanın stabililizasyonu sağlanır. Bu kapsamda “Acil Sağlık Hizmetleri Sunum Genelgesi”  içeriği ve İl Acil Sağlık Hizmetleri “ASKOM” kararları eksiksiz uygulanır.
 • Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran hastaların kayıtları, hasta kayıt memuru tarafından resimli kimlik ile kimlik kontrolü, sosyal güvence sorgulama ile beraber hasta kabul kaydını yapar. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran her hasta kayıt altına alınır. Acil hastalara kimlik sorgulanmadan müdahale edilir. İşlemleri sonra tamamlanır.

   

 • Yabancı Uyruklu Hastaların Kabulü; Vezne birimi tarafından hastanın pasaport fotokopisi ve kimlik fotokopisi alınarak kayıtları yapılır, hastaların tedavileri yapıldıktan sonra ücretlendirilmesi yapılır. Adli yabancı uyruklu hasta ve mülteci olduğunu belgelendiren hastalara ücretlendirme yapılmaz.
 • Suriyeli hastalara ise; Başbakanlık genelgesi gereği Suriyeli hastaların pasaport ve kimlik fotokopisiyle kayıtları yapılır. Hiçbir tedavi ve uygulamadan hastadan kesinlikle ücret alınmaz.

  HASTA MUAYENE, TANI VE MÜDAHALE İŞLEMLERİ

 • Resüsitasyon odasına alınan hastalara acil müdahalede bulunulur. Stabil hale gelenler durumuna göre servise veya yoğun bakıma yatırılır. Gerektiğinde 112 koordinasyonu ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Ex olan hastalar görevli memura haber verilerek işlemleri başlatılır.
 • Acil Müşahede de muayenesi yapılan hasta için tanı ve tedaviye yönelik tetkikler, hekim ve hemşire tarafından bilgilendirme yapılarak yürütülür.
 • Laboratuvar tetkikleri için kan örneği hemşire tarafından, kan gazı hekim tarafından alınır. Tetkikler sekreter tarafından otomasyona işlenir, personel tarafından laboratuvara teslim edilir.
 • Acil biriminde istenen radyolojik tetkikler için personel hastayı acil radyoloji kısmına götürür. Sonuçlar HBYS sistemine en geç 15 dk düşer.
 • Görüntüleme ve benzeri işlemler sırasında tıbbi durumu kritik olan hastalara, durumunun gerektirdiği bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır. Hastanın ihtiyacı olması halinde sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.
 • Acil müşahede de değerlendirilen hastaların bulguları, Acil Gözlem Formu’ na kayıt edilir. Müşahedeye alınan her hasta için, yapılacak her türlü işlem öncesi kimlik doğrulaması yapılır.

   

  MÜŞAHADE SÜRECİ

 • Müşahedeye alınan hastaların orderlarında ilaç adı, zamanı, uygulama şekli ve veriliş dozu ile süresi açık olarak belirtilir. Okunaklı olarak doktor tarafından tarih - saat belirtilerek ve kaşelenerek Acil Gözlem Formu’ na yazılır.
 • Acile başvuran hastaların vital bulgularının takibi hekimin planlamasına göre hemşire tarafından yapılır.
 • Müşahede odasında her yatağın başında hemşire çağrı zili ve tıbbi gaz sistemi mevcuttur.
 • Müşahedeye alınan hastaların takip ve tedavileri hemşire tarafından yapılır ve Acil Gözlem Formu’na hemşire gözlem bölümüne uygulama şekli, zamanı ve uygulayan hemşirenin adı belirtilerek kaydedilir.
 • Tetkik ve tahliller için gerekli numuneler hastanın bulunduğu yerde alınır ve görevli personel tarafından numune ulaştırılır.
 • Hastadan EKG istenmişse, hemşire tarafından çekimi yapılır. Görevli hekim tarafından değerlendirilerek müşahede formuna sonuç kayıt edilir. Monitörizasyon gerekiyorsa hasta monitörize edilir.
 • Hekimin monitörizasyon kararı verdiği hastalar mönitorize alana alınır. Kalp atım hızı ve ritmiO2 saturasyonukan basıncı takibi yapılır ve Acil Gözlem Formu’ na kayıt edilir.
 • Acil servislerde yapılan her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkelerine riayet edilir.
 • Hastalara tedavileri sırasında uygulanan tıbbi sarf malzemelerden kaynaklanan, çalışanların kullanımı sırasında ortaya çıkan beklenmeyen etki ile karşılaşılması durumunda ‘Materyovijilans Etki Bildirim Formu’ ile Materyovijilans sorumlusuna bildirim yapılır. Sarf malzemelerde kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlar ise (kolay kırılma, deformasyon, hatalı ürün çıkması vb.) tutanakla kayıt altına alınarak örnek numuneye ait bilgiler (tutanakta marka, model, lot numarası, son kullanma tarihi vb.) ve kullanım sırasında yaşanan sorun tutanakta yazılarak ve örnek numune eklenerek Materyovijilans sorumlusuna gönderilir.

   

  HASTALARIN YATIŞI

 • Acil servislerde müşahede odasında hasta takibinin 24 saati geçmemesi esastır. Bu süre içerisinde kesin tanısı konulamamış veya yatış endikasyonu belirlenememiş hastalar ile yatış endikasyonu bulunan hastalar nöbetçi hekimi tarafından değerlendirilir ve tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun kliniğe yatışı yapılarak ilgili klinik hemşiresine veya sorumlu hekime bilgi verilir.
 • Acil serviste kliniklere yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir. Acil serviste bakım ve tedavi için yatış kararı verilen hastalar, yoğun bakıma veya sırası gelen servise yatar. Sırası gelen serviste yer yok ise takip eden boş yatağı bulunan servislere yatar. Yatış kararı verilen hastalara otuz dakika içinde “Güvenli Hasta Transferi Talimatı” na göre işlem yapılır, servis görevli personeline teslim edilir.
 • Tanısı konulmuş ve tedavi planı belirlenmiş, acil müdahale gerektirmeyen, durumu stabil olan ancak ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla önceden koordinasyon sağlanarak başka sağlık tesisinden sevkle gönderilen ve nakil sırasında acil müdahaleyi gerektirecek akut tıbbi sorun gelişmemiş hastalar gerekmedikçe acil serviste yeniden değerlendirilmez. Bu tür hastalar, acil serviste bekletilmeksizin, yatış işlemleri derhal tamamlanır ve ilgili uzmanlık dalına ait kliniğe yatırılır.
 • Hasta durumuna göre hasta taşıma aracı veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.

  HASTALARIN HASTANE DIŞINA SEVK EDİLMESİ

 • Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki planlanır.
 • Hasta sevk ve nakil tanısı ve kararı “Acil Gözlem Formu” na kayıt edilir.  İlgili acil servis hekimi hasta/hasta yakınlarını, hasta sevk, nakil ve riskleri konusunda bilgilendirir ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile hekim irtibata geçer ve hastanın durumu hakkında bilgi verir ve  transfer onayı alır.
 • Hasta sevklerinde ASKOM kararları uygulanır. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ nde hastaların sevk işlemi  “Güvenli Hasta Transferi Talimatı” na göre yapılmaktadır. Bu işlemler 112 Kriz Komuta Merkezi ile koordineli olarak yapılır.
 • Görevli acil servis hekimi sevk edilecek kurumdan onay alır. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9; Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu hasta sevk ve nakil kararını veren ilgili dal uzmanı veya acil servis hekimince düzenlenir. Hekim Ek 9 Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu ve Epikriz’i doldurarak 112 personeline teslim eder.
 • Transfer süreci içinde klinik duruma uygun olarak gerekli acil müdahale seti (oksijen tüpü, entübasyon seti, ambu v.s.) bulunur. Ayrıca nakil sürecinde gerekirse transport monitörü veya defibrilatör kullanılarak sürekli ritim takibi yapılır.
 • Hastanın taburcu işlemleri yapılarak Acil Tıp Teknisyeni’ ne teslim edilir. Hastanın nakli 112 Acil Yardım Ambulansı ile Acil Tıp Teknisyeni eşliğinde tamamlanır.

  HASTA VE YAKININ BİLGİLENDİRMESİ

 • Hasta ve yakınlarının yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi, acil birimi içinde gereksiz kalabalığın önlenmesi, yaşlı ve engelli hastalara yardım edilebilmesi için, acil giriş kapısında güvenlik, hasta karşılama ve yönlendirme elemanı birlikte çalışır.
 • Sıra beklemesi gereken hastalara, bekleme nedenleri ve tahmini süreler hakkında sözlü olarak acil hekimi veya acil hemşiresi tarafından bilgilendirme yapılır.
 • Hasta veya yakınları hastanın tıbbi durumu ve yapılacak tıbbi uygulamalar konusunda görevli hekim tarafından bilgilendirilir.

  TABURCU İŞLEMLERİ

 • Müşahede alanındaki hastaların taburculuk ve nakil işlemleri görevli hekim tarafından bilgilendirme yapılarak olmaktadır.
 • Müşahededen taburcu olan her hastanın yatağı hızlıca değiştirilip yeni hasta için hazırlanır.

  ACİL SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SÜREÇLERİ

  Hasta Klinik Durumu Doğrultusunda 112 Aranarak, Uygun Olan Hastane bilgisi alınır.

  ACİL SAĞLIK BİRİMİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır.
 • Görevli personel, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getirilen acil hastaların alındığı girişler dışındaki tüm girişler 17:00 saatlerinde kapatılır. Hastaneye giriş-çıkışlar kontrol altında tutulur.
 • Acil biriminde hastalar görevli hekim tarafından, hemşire ve hekimin lüzum görmesi halinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilir. Hasta yakını, hastanın kimlik bilgileri ve anamnez alımı gibi işlemler için refakat edebilir. Tüm hasta yakınlarının muayene ve müşahede alanlarına girmesine izin verilmez.
 • Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınır.   

ACİL PERSONEL İLETİŞİM

Acil poliklinikte, hastanede bulunan bütün uzman hekimlerin iletişim bilgileri mevcuttur.


 • Acil Vezne.JPG
 • IMG_7060.JPG
 • IMG_7061.JPG
 • Acil Müşehade.JPG